Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa ciągów komunikacyjnych (chodniki), ukształtowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół w Tarnawie DolnejPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie robót budowlanych pn.
„Budowa ciągów komunikacyjnych (chodniki), ukształtowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej”


I. Zamawiający : Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej
Siedziba : Tarnawa Dolna nr 272, 34-210 Zembrzyce, powiat suski, województwo
małopolskie

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „„Budowa ciągów komunikacyjnych (chodniki), ukształtowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej”

Kody i oznaczenia CPV :
45233161-5 zagospodarowanie terenów przyszkolnych, budowa ciągów komunikacyjnych (chodniki), ukształtowanie terenu

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 45 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 14.07.2005 r. godz. 1030.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 27.06.2005 r.


Data publikacji: 2005-06-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl