Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap I (parter)Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap I (parter)”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, z siedzibą 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 874 60 02.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Marcówce - etap I (parter)”

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót wraz z rysunkami stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Kody i oznaczenia CPV :
45421125-6 instalowanie okien z tworzyw sztucznych

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 14 w terminie do dnia 12 lipca 2005 r. godz. 1030.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 23.06.2005 r.


Data publikacji: 2005-06-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 27.558,26 zł brutto
Cena najdrozszej: 29.678,79 zł brutto


Fabryka Stolarki Budowlanej
"OKNOPLAN"
ul. Chałupnicka 4
31-464 Kraków


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl