Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum w Miechowie w czasie trwania roku szkolnego 2005/2006 Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum
w Miechowie w czasie trwania roku szkolnego 2005/2006”

Przedmiotem zamówienia jest: Dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum
w Miechowie w czasie trwania roku szkolnego 2005/2006”
Wspólny słownik zamówień CPV 15894210-6

Zamówienie obejmuje:
1. Przygotowanie i dowiezienie do szkoły podstawowej nr 2 w Miechowie oś. Sikorskiego 15a, oraz Gimnazjum w Miechowie oś. Sikorskiego 15b gorącego posiłku przez 5 dni
w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
2. Gorącym posiłkiem planuje się objąć około 220 uczniów
3. Posiłki winny być dostosowane do norm Instytutu Żywności i Żywienia dzieci
i młodzieży
4. Wykonawca zapewni:
a. Transport gorących posiłków do szkoły w odpowiednich naczyniach (termosy)
b. Porcjowanie i wydanie posiłków w naczyniach jednorazowego użytku
c. Opracowanie tygodniowego jadłospisu
5. Jednorazowe naczynia do spożywania posiłków dostarczy wykonawca i będą one wkalkulowane w koszty posiłków. Naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. nr 128, poz. 1408).
6. Po spożyciu posiłków, wykonawca usunie z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz wszelkie odpadki żywnościowe. Do zadań wykonawcy należeć będzie również utrzymywanie porządku w udostępnionych pomieszczeniach kuchni jak również jadalni.
7. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do porcjowania, wydawania oraz spożywania posiłków ( tj. stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie ).
8. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum w Miechowie zobowiązani są do dostarczenia Wykonawcy do końca każdego miesiąca listę uczniów którzy będą korzystać z posiłków w kolejnym miesiącu.
9. Zamawiający zastrzega, iż liczba uczniów korzystających z posiłków może być
w każdym miesiącu inna, w zależności od liczby zgłoszeń.
10. Zamawiający zastrzega, iż liczba dzieci zadeklarowanych na dany miesiąc może ulec zmianie w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć np. z powodu choroby dziecka.
11. Wykonawca przed rozpoczęciem działalności zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, wydanej przez właściwego inspektora sanitarnego.
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 01.09.2005r. – 30.06.2006r.
Wadium: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 zł)
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 w pokoju: 26
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Zdzisław Kustosz – insp. wydz. O.G. tel. (041) 383 00 40 wew. 35

· w zakresie merytorycznym:
1 mgr Jerzy Pułka dyr. Samorządowego Zespołu Edukacji w Miechowie, pok. 26, tel. 383 00 40 wew. 71,

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, pokój nr 51 do dnia 2005-07-05 do godz. 9:00., otwarcie ofert godz. 9.15.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena za jeden posiłek - minimalizacja 100%
Miechów dnia: 2005-06-13

Data publikacji: 2005-06-13

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum w Miechowie w czasie trwania roku szkolnego 2005/2006”
Znak sprawy: ZP/17/2005
Data przetargu 05.07.2005r.

Wybrano ofertę:numer oferty 2 firma (nazwa): ELPA Zdeb Elżbietaadres: Kalina Rędziny 150/4za cenę (cena za 1 posiłek): 3,00zł, VAT: 7%, kwota brutto: 3,21zł

Miechów dn. 22.07.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl