Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Miechów w roku szkolnym 2005/2006Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Miechów w roku szkolnym 2005/2006
Zamówienie obejmuje dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wg wyznaczonych tras dowozu. (CPV): 60.11.31.00, 60.11.22.00
Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2005-09-01, data zakończenia: 2006-06-30
Termin związania ofertą: 60 dni
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego w pokoju 61 lub 38 do 24.08.2004r.
Wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł) na jedno zadanie.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Zdzisław Kustosz - Inspektor ds. Zamówień Publicznych tel. ( 041) 383 00 40 wew. 35.
· w zakresie merytorycznym:
1 mgr Jerzy Pułka – dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Miechowie - tel. (041) 383 00 40 wew. 71

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 51 - sekretariat do dnia 2005-08-10 do godz. 09:00 otwarcie ofert: 2005-08-10 godz. 9.30

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (minimalizacja) 100%

Miechów dnia: 2005-06-14
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13-06-2005

Data publikacji: 2005-06-14

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:


Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Miechów w roku szkolnym 2005/2006"

Znak sprawy: ZP/18/2005
Data przetargu: 10.08.2005r.

Zadanie częściowe nr 1: Trasa nr 1
numer oferty: 9 – bilety miesięczne
firma (nazwa) i adres:
FHU DROL Dróżdż Czesław, ul. Kraszewskiego 36, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 109,00zł VAT: 7%, BRUTTO: 116,63zł

Zadanie częściowe nr 2: Trasa nr 2
numer oferty: 9 – bilety miesięczne
firma (nazwa) i adres:
FHU DROL Dróżdż Czesław, ul. Kraszewskiego 36, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 89,00zł VAT: 7%, BRUTTO: 95,23zł

Zadanie częściowe nr 3: Trasa nr 3
numer oferty: 9 – bilety miesięczne
firma (nazwa) i adres:
FHU DROL Dróżdż Czesław, ul. Kraszewskiego 36, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 86,00zł VAT: 7%, BRUTTO: 92,02zł

Zadanie częściowe nr 4: Trasa nr 4 - zadanie częściowe unieważnione

Zadanie częściowe nr 5: Trasa nr 5
numer oferty: 10 – bilety miesięczne
firma (nazwa) i adres:
TRANS BUS Albert Pałka, oś. XXX-lecia 10/38, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 82,24zł VAT: 7%, BRUTTO: 88,00zł

Zadanie częściowe nr 6: Trasa nr 6
numer oferty: 6 - dowóz zorganizowany
firma (nazwa) i adres:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Krasickiego 116, 42-300 Myszków
za cenę: (stawka dzienna) netto: 196,26zł VAT: 7%, BRUTTO: 210,00zł

Zadanie częściowe nr 7: Trasa nr 7
numer oferty: 9 – bilety miesięczne
firma (nazwa) i adres:
FHU DROL Dróżdż Czesław, ul. Kraszewskiego 36, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 92,00zł VAT: 7%, BRUTTO: 98,44zł

Zadanie częściowe nr 8: Trasa nr 8
numer oferty: 4 - dowóz zorganizowany
firma (nazwa) i adres:
TRANS BUS Albert Pałka, oś. XXX-lecia 10/38, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 90,65zł VAT: 7%, BRUTTO: 97,00zł

Zadanie częściowe nr 9: Trasa nr 9
numer oferty: 2 - dowóz zorganizowany
firma (nazwa) i adres:
Zarobkowy Przewóz Osób Lewandowski Krzysztof, Pojałowice 93, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 180,00zł VAT: 0% brutto: 180,00zł

Zadanie częściowe nr 10: Trasa nr 10
numer oferty: 8 - dowóz zorganizowany
firma (nazwa) i adres:
CITO-POL-BUS Robert Maj Ul. Piłsudskiego 72 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 84,00zł VAT: 7%, BRUTTO: 89,88zł

Zadanie częściowe nr 11: Trasa nr 11
numer oferty: 4 – bilety miesięczne
firma (nazwa) i adres:
TRANS BUS Albert Pałka, oś. XXX-lecia 10/38, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 101,87zł VAT: 7%, BRUTTO: 109,00zł

Zadanie częściowe nr 12: Trasa nr 12
numer oferty: 9 - dowóz zorganizowany
firma (nazwa) i adres:
FHU DROL Dróżdż Czesław, ul. Kraszewskiego 36, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 86,00zł VAT: 7%, BRUTTO: 92,02zł

Zadanie częściowe nr 13: Trasa nr 13 - zadanie częściowe unieważnione

Zadanie częściowe nr 14: Trasa nr 14
numer oferty: 6 - dowóz zorganizowany
firma (nazwa) i adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Krasickiego 116, 42-300 Myszków
za cenę: (stawka dzienna) netto: 157,01zł VAT: 7%, BRUTTO: 168,00zł

Zadanie częściowe nr 15: Trasa nr 15
numer oferty: 9 – bilety miesięczne
firma (nazwa) i adres:
FHU DROL Dróżdż Czesław, ul. Kraszewskiego 36, 32-200 Miechów
za cenę: (stawka dzienna) netto: 125,00zł VAT: 7%, BRUTTO: 133,75zł

Zadanie częściowe nr 16: Trasa nr 16 – zadanie częściowe unieważnione

Miechów dn. 23.08.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl