Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na najem Powrót

O G Ł O S Z E N I E




Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na najem
na okres od 02.07.2005 r. do 30.06.2008 r. nieruchomo¶ci zabudowanej punktem handlowym – bez wyposażenia – położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej wraz z czę¶ci± działki ewid. zmod. nr 1220/15 o powierzchni 0.0036 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalno¶ci gospodarczej oraz miejscem postojowym dla samochodu dzierżawcy oraz dostaw towaru.


Cena wywoławcza czynszu najmu przedmiotowej nieruchomo¶ci wynosi 3 560,00 zł
+ 22 % Vat miesięcznie

Wadium wynosi 800,00 zł

Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest złożenie o¶wiadczenia przez oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06. 2005 r. o godzinie 9.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnicy ul. Szalaya 103.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO BP O/Szczawnica
Nr 7410203466 0000960200043828 do dnia 10.06. 2005 r. Przed przyst±pieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamo¶ci.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomo¶ci, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmuj±cego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane s± w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 12, tel.262222-03.






Burmistrz Miasta Szczawnica
Roman Trojnarski


Data publikacji: 2005-06-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl