Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki nr 451/2 w obrębie Chrząstawa WielkaPowrót

Czernica, dnia 21 czerwca 2005r.
L.dz.0621/ 19/2005

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Chrząstawa Wielka

Dla n/w nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 451/2 o pow. 12 500 m2 - cena wywoławcza – 239 270 zł netto
/ słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych netto /

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy nr 79/05 z dnia 23.05.2005r. nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą techniczną. Przylegająca od strony płn-wsch i płn do dużych obszarów leśnych. Na działce brak jest uzbrojenia technicznego ( sieć wodociągowa doprowadzona do najbliższych zabudowań w odległości około 400 m) oraz utrudniony dojazd ( droga o bardzo nierównej powierzchni ).

Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2005r. o godz. 9.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 24 000 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych )
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.07.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 2 400 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych )
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 375.00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Data publikacji: 2005-06-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl