Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy KorzennaPowrót

Podaj treść przetargu...CPV 45421
Nr rej. zam. IRiOŚ-3400-11/05 Korzenna 21.06.2005r.
Nasz znak: IRiOŚ-3410-9/05


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
URZĄD GMINY KORZENNA
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Korzennej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym - cena 10 zł + opłata pocztowa,
w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach
w poniedziałek od 8:00do 16:00 , w pozostałe dni od 7:15do 15:15

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest

Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Jeliński Piotr tel. (0-18) 44-17-027 wew. 36; pokój 3

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 45 dni po podpisaniu umowy.

5.W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu
o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3 najpóźniej do dnia 07.07.2005 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Data publikacji: 2005-06-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 77 453,93
Cena najdrozszej: 88 794,50


Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.
20-474 Lublin ul. Smoluchowskiego 1


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl