Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:wymianę pokrycia dachu nad budynkiem remizy OSP w Szczawnicy Powrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„ wymianę pokrycia dachu nad budynkiem remizy OSP w Szczawnicy
oraz remont elewacji pn.-wsch. z wymian± stolarki okiennej”

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 14-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Wanda Klimczak
tel. (018) 2622203 wew.32
Termin wykonania zamówienia : do dnia 15 wrze¶nia 2005 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium jest wymagane w wysoko¶ci 3.600,00 zł
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 11.07.2005 roku do godziny 12-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2005 r
o godzinie 13-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 17.06.2005r mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2005-06-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 129.973,04 zł
Cena najdrozszej: 149.867.01 zł


Wybrano ofertę:

Zakładu Remontowo-Budowlanego
„ SAR – BUD „ Spółka Cywilna
34 – 360 S z c z a w n i c a
ul. Szlachtowska 60 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl