Portal Czwartek - 18 sierpnia 2022 Bogusława, Bronisława, Ilony     "Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna." - Iwan Turgieniew
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do Gimnazjów i Szkól Podstawowych na terenie gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na ¶wiadczenie usług o szacunkowej warto¶ci
poniżej 60.000 EURO na :
Dowóz uczniów do Gimnazjów i Szkół Podstawowych na terenie gminy Grybów.

Kod CPV – 60113100-4.
Zamawiaj±cy dopuszcza składania ofert czę¶ciowych – cztery zadania.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Uproszczon± specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać
w siedzibie Zamawiaj±cego –
pokój nr 16 w cenie 5,00 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami s± :
-Danuta Suder – Kierownik Referatu O¶wiaty,
tel. (0-18) 4452143,
-Jacek Migacz – Inwestycje, tel. (0-18) 4450029.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
od 01.09.2005 do 30.06.2006 roku.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysoko¶ci 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego : Urz±d Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 30 czerwca 2005 r, do godziny 9.45.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 30 czerwca 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.


Data publikacji: 2005-06-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl