Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja i adaptacja budynku O¶rodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej na warsztaty terapii zajęciowejPowrót

Nr rej. zam. 3400-09/05
Nasz znak: IRiO¦- 3410-8/05 Korzenna 09.06.2005r.


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJˇCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Modernizacja i adaptacja budynku O¶rodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej
na Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.FORMULARZ zawieraj±cy specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym – cena 15 zł, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 8:00do 16:00 , w pozostałe dni od 7:15do 15:15
Osob± upoważnion± do kontaktów z oferentami jest
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Marcin Bulanda tel. (0-18) 4417027 wew. 12; pokój 2
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 60 dni od daty podpisania umowy.

5.W POSTEPOWANIU MOGˇ WZIˇĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniaj± warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegaj± wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiaj±cy przeprowadzi w oparciu o dokumenty i o¶wiadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM warto¶ć 10 000,00 zł - wniesione przed terminem złożenia oferty

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena - 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóĽniej do dnia 01.08.2005 r. do godziny 10:00

9. TERMIN ZWIˇZANIA OFERTˇ wynosi 60 dni od daty składania ofert

10. DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA PREZESOWI URZĘDU ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH - 09.06.2005 r.


Data publikacji: 2005-06-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 409 836,09
Cena najdrozszej: 409 836,09


Przedsiębirstwo Produkcyjno Handlowe
BUDMEX Sp. z o.o.
33-300 Nowy S±cz ul. Magazynowa 2


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl