Portal Środa - 25 maja 2022 Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja i adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej na warsztaty terapii zajęciowejPowrót

Nr rej. zam. 3400-09/05
Nasz znak: IRiOŚ- 3410-8/05 Korzenna 09.06.2005r.


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Modernizacja i adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej
na Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym – cena 15 zł, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 8:00do 16:00 , w pozostałe dni od 7:15do 15:15
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Marcin Bulanda tel. (0-18) 4417027 wew. 12; pokój 2
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 60 dni od daty podpisania umowy.

5.W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM wartość 10 000,00 zł - wniesione przed terminem złożenia oferty

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena - 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóźniej do dnia 01.08.2005 r. do godziny 10:00

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni od daty składania ofert

10. DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA PREZESOWI URZĘDU ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH - 09.06.2005 r.


Data publikacji: 2005-06-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 409 836,09
Cena najdrozszej: 409 836,09


Przedsiębirstwo Produkcyjno Handlowe
BUDMEX Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz ul. Magazynowa 2


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl