Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi "Łęg" w miejscowo¶ciach Laskowa i Jaworzna Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetargu nieograniczonego

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. :

„Odbudowa drogi "Łęg" w miejscowo¶ciach Laskowa i Jaworzna”
Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : 1 miesi±c od daty udzielenia zamówienia
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni
Wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysi±c złotych)

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 12.20 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 9

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333076.
· w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2005-06-16 do godz. 10:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1 Cena (koszt) 100%


Laskowa dnia: 2005-05-31


Data publikacji: 2005-05-31

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 126172,40
Cena najdrozszej: --


Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe "LIMDROG" Sp. z o.o.
34-600 Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 87 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl