Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego na budynku Domu Nauczyciela w NiedĽwiedziuPowrót
IOGK.340-4/2005

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1. Wójt Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, zadanie pn.Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Domu Nauczyciela w NiedĽwiedziu.
(CPV 45421125-6, 45261200-6, 45261310-0).

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego ,pok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00 tel.018 3317002 w. 315.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Domu Nauczyciela w NiedĽwiedziu w zakresie wymiana stolarki zewnętrznej w przedszkolu w ilo¶ći 7 szt na okna z PCW, wymiana pokrycia dachowego w ilo¶ci 587 m2 na blachę powlekana trapezow±, wymiana rynien.
Zamówienie nie jest podzielone na czę¶ci.

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

5. Termin realizacji (wymagany) – do 31.08.2005 roku.

6. W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniaj±cy wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniaj±cy warunki dodatkowe okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ci±gu ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest któtszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 3 zadania odpowiadajace swoim rodzajem i warto¶cia zakresowi przetargu,


7. Wadium – nie wymagane.

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 9. w terminie do dnia 20.06.2005 r. godziny 09:00.

10. Otwarcie ofert nast±pi dnia 20.06.2005 o godzinie 09:30 w Dom Kultury, NiedĽwiedĽ 130 - Rynek (parter - sala narad).

11. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.


Data publikacji: 2005-06-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl