Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości w DoboszowicachPowrót

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 02-06-2005 r.
Nr RGG. 7145/10/04


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) oraz Zarządzenia Nr 105/04 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających tryb postępowania przy podejmowaniu działań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 16 lutego 2005 r. do dnia 09 marca 2005 r.. a informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie Wiadomości Powiatowe .

Podstawowe informacje o nieruchomości :
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², pow. zabudowy 305,8 m² i kubaturze 2050m³, położona w obrębie 0009- POMIANÓW GÓRNY w granicach działki nr 24 o pow. 0,1740 ha, poz. rej. G.95, zapisana w księdze wieczystej Nr KW- 53 140.
Uzbrojenie terenu – energia elektryczna dostępna z linii napowietrznej .
Teren i obiekt położony w odległości około 200 m od zbiorników wodnych „ TOPOLA i „ KOZIELNO” przy drodze wojewódzkiej Ząbkowice Śląskie – Kamieniec Ząbk. – Paczków.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie w planie : brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki” –teren przeznaczony jest na cele mieszkaniowe, usługowe i turystyczne.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 19.758,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych).

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi 1 % ( 200,00 zł).
Wpłata wadium 10 % ceny wywoławczej ( 1.980,00 zł) .

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2005 r. o godz. 12 °° w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 , pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą
organizatorowi przetargu wadium w terminie , miejscu i formie – wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki .
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości , jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. wpłacenie wadium ( w gotówce ) w wysokości 1.980,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych), nie później niż do dnia 8 lipca 2005 r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002.
2. okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu,
3. złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przejęciu ich bez zastrzeżeń,
4. złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych,
5. uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki .

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu .
Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości . Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika , który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży .
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych z tytułu wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca .
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 074/8162-016 lub 8162-029 .
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.Data publikacji: 2005-06-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl