Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowie dla Gminy i Miasta Miechów Wykonanie obiektów związanych z biologicznym oczyszczaniem ścieków i gospodarką osadami ściekowymi wraz z rozruchem oczyszczalni.Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowie dla Gminy i Miasta Miechów
- Wykonanie obiektów związanych z biologicznym oczyszczaniem ścieków i gospodarką osadami ściekowymi wraz z rozruchem oczyszczalni”
Wspólny słownik zamówień CPV Główny przedmiot 45.00.00.00-7
§ Dodatkowe przedmioty 45.23.10.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.35.00.00-5
Zakres robót obejmuje:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących, wymienionych obiektów oraz wykonanie prac: 1) Budynek separatora pisku – ob. nr 5 – nowy; 2) Piaskownik – ob. nr 6 – nowy; 3) Osadnik wstępny – ob. nr 07 – modernizowany; 4) Komora predenitryfikacji – ob. nr 08 – modernizowany; 5) Komora beztlenowa – ob. nr 09 – modernizowany; 6) Pompownia II stopnia z budynkiem siłowni – ob. nr 10 – modernizowany; 7) Komory napowietrzania osadu czynnego – ob. nr 11,12 – modernizowane; 8) Dystrybutor – ob. nr 13 – nowy; 9) Osadnik wtórny – ob. nr 14 – modernizowany; 10) Osadnik wtórny – ob. nr 15 – modernizowany; 11) Osadnik wtórny – ob. nr 16 – nowy; 12) Przelew Thomsona – ob. nr 17 = nie modernizowany; 13) Pompownia osadu wstępnego – ob. nr 19 – nowy; 14) Zagęszczacz osadu – ob. nr 20 – nowy; 15) Pompownia osadu wtórnego – ob. nr 21 – nowy; 16) Wydzielona zamknięta komora fermentacyjna WKFZ – ob. nr 22 – nowy; 17) Budynek operacyjny z kotłownią – ob. nr 23; 18) Zbiornik magazynowy osadu – ob. nr 24 – nowy; 19) Budynek odwadniania osadu – ob. nr 25; 20) Studnia wody popłucznej – ob. nr 26 – nowy; 21) Studnia tłuszczu – ob. nr 27 – nowy; 22) Studnia części pływających – ob. nr 28 – nowy; 23) Studnia części pływających - ob. nr 29 – nowy; 24) Studnia części pływających – ob. nr 30 – nowy; 25) Zbiornik gazu – ob. nr 31 – nowy; 26) Pochodnia gazowa – ob. nr 32; 27) Budynek dmuchaw – obiekt nr 33 – nowy; 28) Składowisko osadu – ob. nr 35; 29) Budynek administracyjny – ob. nr 36; 30) Drogi i place – ob. nr 39; 31) Kanały otwarte – ob. nr 40; 32) Sieci technologiczne; 33) Instalacja biogazu; 34) Instalacja cieplna; 35) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego; 36) Rozruch oczyszczalni ścieków; 37) Instrukcja obsługi; 38) Inwentaryzacja geodezyjna; 39) Wyposażenie laboratorium oraz inne wymienione w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: w terminie 7 dni po podpisaniu umowy
zakończenie: 30/09/2006
Termin związania ofertą: 60 dni
Wadium: 308 000,00 PLN (słownie: trzysta osiem tysięcy i 00/100 PLN)
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 1 530,00 PLN można otrzymać w Inwestorsko Projektowa Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT”, ul. Świętokrzyska 12, Kraków, tel. 0-12 633-49-26, faks 0-12 633-58-22, dostępne do dnia 08/07/2005
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami są:
· Ze strony zamawiajcego
1 mgr Jolanta Okrzes – Naczelnik Wydz. Tech – Inw. Tel. 041 383-00-40 wew 43
· Ze strony przygotowującego i przeprowadzającego postępowanie:
12 mgr inż. Zofia Bill tel. 0-12 633-49-26, Inwestorsko Projektowa Spółdzielnia Pracy inż. Jerzy Gędłek tel. 0-12 633-49-26, Inwestorsko Projektowa Spółdzielnia Pracy
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta, 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, pokój nr 51 do dnia 2005-07-11 do godz. 11:00 .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%
Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19/05/2005
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Miechów dnia: 19/05/2005

Data publikacji: 2005-06-02

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowie dla Gminy
i Miasta Miechów – wykonanie obiektów związanych z biologicznym oczyszczaniem ścieków i gospodarką osadami ściekowymi
wraz z rozruchem oczyszczalni.”

Znak sprawy: ZP/13/2005
Data przetargu 21.07.2005r.

Do realizacji zadania wybrano ofertę:Oferta nr: 4firma (nazwa): MITEX S.A.adres: ul. POSTĘPU 5 A, 02 – 676 WARSZAWAza cenę: 16 838 789, 64 ZŁ

Miechów dn. 02.08.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl