Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż lokali w rokowaniach u zbiegu ul. Wesołej i Jagiellońskiej w MiechowiePowrót

SPRZEDAŻ LOKALI W ROKOWANIACH
30 czerwca 2005 roku
Burmistrz Gminy i Miasta, 32-200 Miechów, ul.Sienkiewicza 25,
po dwóch przetargach (26-10-2004 roku oraz 11-03-2005 roku.) zakończonych wynikiem negatywnym, zaprasza zainteresowanych do udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży lokali usługowych
w budynku handlowo - usługowym położonym w Miechowie (u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Wesołej) wraz
z ułamkowymi częściami gruntu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miechów i Sąd Rejonowy
w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą KW- 16038.

1.Lokalizacja budynku – budynek handlowo - usługowy wybudowany na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1822/5 i 1822/6 o powierzchni 0.0892 ha, położonych w Miechowie (u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Wesołej) wraz z ułamkowymi częściami gruntu. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miechów i Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą KW- 16038.
2. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpiło.
3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego – brak.
Budynek znajdujący się na w/w działkach jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Ściany zewnętrzne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej tynkowane. Na parterze w pomieszczeniach usługowych witryny przeszklone. Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej dziurawki. Kominy wykonane z cegły ceramicznej. Stropy żelbetowe, płytowe wylewane, monolityczne. Stropodach żelbetowy pokryty papą na lepiku. Schody wewnętrzne żelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, na parterze okna i drzwi metalowe. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Podłogi i posadzki w piwnicach betonowe oraz częściowo płytki gresowe, na parterze i w pomieszczeniach usługowych lastriko, na piętrze płytki gresowe.
Budynek wyposażony w instalacje: centralne ogrzewanie wodne z kotłem na olej (piec olejowy KTX 65 Domomatic z pompą obiegową, zbiornik na olej 2 tys. litrów), ciepła woda dostarczana centralnie z wymiennika, instalacja kanalizacyjna włączona do sieci miejskiej, woda z wodociągu miejskiego, instalacja elektryczna zasilana z sieci miejskiej, instalacja odgromowa.
Budynek składa się z dwudziestu trzech lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wspólnymi (kotłownia + składzik). W budynku powołana jest i działa wspólnota Nr 23 w Miechowie ul.Wesoła 8. Uchwałą tej wspólnoty z dnia 12-01-2005 roku zarząd wspólnoty powierzył obowiązki zarządcy – Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miechowie. Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 roku) w razie sukcesywnego wyodrębnienia lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu, oraz zgodnie z art.13 w/w ustawy właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

4. Lokale usługowo-handlowe w budynku są przedmiotem najmu. Umowy zostały zawarte pomiędzy Gminą Miechów a najemcami - na czas nieokreślony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy.

5. W celu przystąpienia do rokowań w sprawie nabycia nieruchomości zainteresowani do dnia 24.06.2005 roku winni wnieść zaliczkę w gotówce na konto Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie Nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Miechów (liczy się data uznania na rachunku) w wysokości podanej poniżej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Jednocześnie zainteresowani do dnia 24.06.2005 w sekretariacie UGiM do godz. 1500 winni wnieść na piśmie zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty i numer lokalu, którego oferta dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Koperta winna być opatrzona danymi oferenta i numerem lokalu.

6. Do wartości uzyskanej w rokowaniach doliczona zostanie wartość ułamkowej części gruntu powiększonej o 22% podatku VAT, która nie podlega rokowaniom, zgodnie z załączonym spisem lokali przeznaczonych do sprzedaży.

7. Rokowania przeprowadzone będą dnia 30.06.2005. od godz.10 00 w siedzibie UGiM, pok.49.

8. Lokale obejrzeć można w dni powszednie w godzinach 800 – 1400 do dnia podjęcia rokowań na wniosek zainteresowanych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

9. Uprawnieni do kontaktów z Oferentami:
mgr inż. Krzysztof Filipek i Dariusz Kluza – Wydział Gospodarki Gruntami Komunalnymi UGiM, pok.35 tel. (041) 383 00 40 wew.69.
Informacje dotyczące lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży udzielane są w godzinach 8.00 – 14.00

Spis lokali przeznaczonych do sprzedaży
1. Lokal nr 8 położony w piwnicy budynku przeznaczony jako lokal handlowy łącznie z lokalem nr 2 położony w piwnicy budynku przeznaczony jako magazyn. Powierzchnia lokalu handlowego 45,63m2, powierzchnia lokalu magazynowego 40.23m2, udział w nieruchomości wspólnej 8586/56131, wartość udziału w gruncie 7653.22 zł. w tym VAT 22% , wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 50825.27 zł.
Zaliczka 5100.00 zł.
2. Lokal nr 16 położony na I piętrze budynku przeznaczony jako lokal usługowy. Powierzchnia lokalu 14,70m2,udział w nieruchomości wspólnej 1470/56131,wartość udziału w gruncie 1310.30 zł. w tym 22% VAT, wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 20661.98 zł.
Zaliczka 2100.00 zł.
3. Lokal nr 17 położony na I piętrze budynku przeznaczony jako lokal usługowy. Powierzchnia lokalu 10,08m2, udział w nieruchomości wspólnej 1008/56131,wartość udziału w gruncie 898.48 zł. w tym 22% VAT, wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 14215.54 zł.
Zaliczka 1500.00 zł.
4. Lokal nr 18 położony na I piętrze budynku przeznaczony jako lokal usługowy. Powierzchnia lokalu 13,86m2, udział w nieruchomości wspólnej 1386/56131,wartość udziału w gruncie 1235.42 zł. w tym 22% VAT, wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częścią wspólną nieruchomości 19491.36 zł.
Zaliczka 2000.00 zł.
5. Lokal nr 19 położony na I piętrze budynku przeznaczony jako lokal usługowy. Powierzchnia lokalu 18,09m2,udział w nieruchomości wspólnej 1809/56131,wartość udziału w gruncie 1612.47 zł. w tym 22% VAT, wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 25358.30 zł.
Zaliczka 2600.00 zł.
6. Lokal nr 20 położony na I piętrze budynku przeznaczony jako lokal usługowy. Powierzchnia lokalu 13,08m2,udział w nieruchomości wspólnej 1308/56131,wartość udziału w gruncie 1165.91 zł. w tym 22% VAT, wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 18412.34 zł.
Zaliczka 1900.00 zł.
7. Lokal nr 21 położony na I piętrze budynku przeznaczony jako lokal usługowy. Powierzchnia lokalu 33,07m2,udział w nieruchomości wspólnej 3307/56131,wartość udziału w gruncie 2947.73 zł. w tym 22% VAT, wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 45799.83 zł.
Zaliczka 4600.00 zł.
8. Lokal nr 22 położony na I piętrze budynku przeznaczony jako lokal usługowy. Powierzchnia lokalu 30,72m2,udział w nieruchomości wspólnej 3072/56131,wartość udziału w gruncie 2738.25 zł. w tym 22% VAT, wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 42619.53 zł.
Zaliczka 4300.00 zł.
9. Lokal nr 23 położony na I piętrze budynku przeznaczony jako lokal usługowy. Powierzchnia lokalu 28,08m2,udział w nieruchomości wspólnej 2808/56131,wartość udziału w gruncie 2502.94 zł. w tym 22% VAT, wartość lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 39044.41 zł.
Zaliczka 4000.00 zł.


Zaliczkę wpłaconą w gotówce, przez uczestnika, który nabył nieruchomość w drodze rokowań zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który nabył nieruchomość w drodze rokowań, od podpisania umowy notarialnej w terminie 21 dni od daty zamknięcia rokowań.
Osobom, które w drodze rokowań nie dokonały zakupu w/w nieruchomości zaliczka wniesiona w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania. Dyspozycje w zakresie wypłaty zaliczki dla Oferentów, Sprzedający przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty zamknięcia rokowań.
Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i koszty opłaty sądowej.
Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości w uzasadnionych przypadkach.
Wszelkich informacji w sprawie rokowań odnośnie przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Gruntami Komunalnym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pok. 34, 35 -tel.041 383-00-40 w. 69.Data publikacji: 2005-06-01
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl