Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup komputerów wraz z drukark± laserow± dla potrzeb Referatu Ochrony ¦rodowiska Urzędu Gminy BojszowyPowrót

Bojszowy, dn. 27.05.2005r.
Znak sprawy: O¦R-3412/1/05


Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
Województwo ¦l±skie
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 euro na: ”Zakup komputerów wraz z drukark± laserow± dla potrzeb Referatu Ochrony ¦rodowiska Urzędu Gminy Bojszowy”

1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcze¶niejszym pisemnym złożeniu wniosku o
jej przekazanie) można odebrać bezpłatnie do dnia 09.06.2005r. w siedzibie Zamawiaj±cego w
Bojszowach ul. Gaikowa 35 pokój nr 8 lub zostanie ona przesłana poczt±.
3. Zamówienie obejmuje dostawę :
-Stacjonarnych zestawów komputerowych PC – 2 szt.
-Przeno¶nego komputera (notebook) – 1 szt.
-Drukarki laserowej – 1 szt.
3.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
•30231000-7 – komputery i drukarki.
•30241400-4 – oprogramowanie systemu operacyjnego,
•30241600-6 – oprogramowanie użytkowe.
4. Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych.
5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniaj±cych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.
8. Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty które spełniaj± warunki okre¶lone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
o¶wiadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9. Wymagane wadium – 400,- PLN.
10. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 14.06.2005r. do godz. 14.30.
12. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 14.06.2005r. o godz.14.30 w siedzibie zamawiaj±cego.
13. Termin zwi±zania ofert± – 30 dni.Data publikacji: 2005-05-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 2 oferty odrzucone, 2 oferty wykluczone
Cena najtanszej: 19 398,07 zł brutto
Cena najdrozszej: 19 398,07 zł brutto


BIH „TENSOR” S.C.
ul. Konarskiego 1,
41-947 Piekary ¦l±skie,
cena ofertowa: 19 398,07 zł brutto. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl