Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie dostawy o szacunkowej warto¶ci
poniżej 60.000 EURO finansowanej ze ¶rodków publicznych.

Zamawiaj±cy zaprasza Oferentów do składania ofert na:
Dostawę samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34144210-3..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego - pokój nr 16, w cenie 5 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami s±:
Dyrektor Maria Janusz, tel. (0-18) 4453835 oraz Jacek Migacz, tel. (0-18) 4450029, U.G.Grybów, pok. nr 16.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 15 lipca 2005 r.
Wadium – nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert: cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego: Urz±d Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia
9 czerwca 2005 r., do godz. 9.45.
Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 9 czerwca 2005 roku o godzinie 10.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.


Data publikacji: 2005-05-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl