Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zembrzycach od ul. Kś. KobyłeckiegoPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie robót budowlanych pn.
„Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zembrzycach od ul. Kś. Kobyłeckiego”

I. Zamawiający : Urząd Gminy Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zembrzycach od ul. Kś. Kobyłeckiego”.

Kody i oznaczenia CPV :
45342000-6- wznoszenie ogrodzeń

W skład robót wchodzą następujące elementy :
1. Rozebranie i demontaż istniejącego ogrodzenia.
2. Budowa ogrodzenia (na długosci 30,40 m) wraz dwoma bramami i furtką.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 14 w terminie do dnia 09.06.2005 r. godz. 10.30.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.


Zembrzyce, dnia 24.05.2005 r.Data publikacji: 2005-05-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 34.489,66 zł brutto
Cena najdrozszej: 34.489,66 zł brutto


Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
Wojciech Hajdyła
ul. Kościelna 12/2
34-200 Sucha Beskidzka

Wykonawca przedstawił jedyną ofertę spełniającą wymogi zamawiającego.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl