Portal Wtorek - 17 maja 2022 Brunony, Sławomira, Wery      "Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł II
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EuroPowrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 Euro

Wójt Gminy Suszec ogłasza zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy. – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 r.)
przetarg nieograniczony na:


„Konserwacja pasa drogowego oraz oznakowania pionowego
dróg gminnych na terenie Gminy Suszec”

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Suszec, z siedzibą przy:
ul. Lipowa 1; 43 -267 Suszec
tel. (032) 449-30-50; fax 449-30-51.

2. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Suszcu,
w godzinach od 8.00 do 14.30, pok. nr 4.

3. Cena formularza: 5,00 zł brutto.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i /lub obejmujących część zamówienia.

5. Wymagany termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 23.12.2005r.

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki art. 22 ust.1,
- nie podlegają wykluczeniu z art. 24,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.
Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

8. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, pok. nr 4, do dnia 25.05.2005r. do godz. 900.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - sala posiedzeń, w dniu 25.05.2005r. o godz. 930.

12. Termin związania ofertą: do 24.06.2005r.

13. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- mgr Bernadeta Małys - tel. 449 30 70; pok. nr 4 - sprawy proceduralne,
- mgr inż. Marian Wowra - tel. 449 30 69; pok. nr 4 - sprawy techniczne.
Data publikacji: 2005-05-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl