Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na: Uszczelnianie sieci wodoci±gowej w ul.Głównej w SzczawnicyPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Uszczelnianie sieci wodoci±gowej w ul.Głównej w Szczawnicy

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 14-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia :
01.08.2005r – 31.10.2005 r.
Nie przewiduje się składanie ofert czę¶ciowych.
Wadium jest wymagane w wysoko¶ci 11.805,00 zł w formach przewidzianych
w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych.
Wymagane wniesienie należytego wykonania umowy w wysoko¶ci
10 % warto¶ci oferty.
Termin zwi±zania ofert± – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 13.07. 2005 roku do godziny 10-tej

Przetarg odbędzie się w dniu 13.07.2005 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.6

Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż.Józef Mrugała
Szczawnica, dnia 13.05.2005rData publikacji: 2005-05-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 309.587.56 zł zł
Cena najdrozszej: 320.502,65 zł


PRO-LOG” Spółka z o.o.
33 – 300 N o w y S ± c z
ul. Wiklinowa 4a © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl