Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetrag nieograniczony powyżej 60 000 EuroPowrót

Podaj treść przetargu...
Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ×
Dostawy 
Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________
Numer identyfikacyjny_________________________________


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa

Gmina Suszec


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

mgr Bernadeta Małys - tel. 449-30-70 pok. nr 4 - sprawy proceduralne


mgr inż. Andrzej Krzekotowski – tel. 449-30-69 pok. nr 4 – sprawy techniczne

Adres

ul. Lipowa 1 Kod pocztowy

43-267
Miejscowość

Suszec Województwo

Śląskie
Telefon

(032) 449-30-50 Faks

(032) 449-30-51
Poczta elektroniczna (e-mail)

zam_publ@suszec.pl
Adres internetowy (URL)

WWW.suszec.pl


I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. I.1 × Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Taki jak w pkt. I.1 × Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt. I.1 × Jeśli inny, wykorzystać Załącznik ASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec w rejonie ulic: Wielodroga, Cegielniana, Wyzwolenia , Pszczyńska, Stawowa, Mokra, Napieralskiego – etap I”.
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec w rejonie ulic: Wielodroga, Cegielniana, Wyzwolenia , Pszczyńska, Stawowa, Mokra, Napieralskiego – etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Suszec, rejon ulic: Wielodroga, Cegielniana, Wyzwolenia , Pszczyńska, Stawowa, Mokra i Napieralskiego.


II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.23.13.00-8

Dodatkowe przedmioty
...-
...-
...-
...-


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE × TA K 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE × TAK 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Wartość powyżej 60 000 euro

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach  i/ lub w dniach  (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia // i/ lub zakończenia 29/09/2006(dd/mm/rrrr)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

25 000,00 PLN

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY,
CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
- spełnia warunki art.22 ust. 1
- nie podlega wykluczeniu z art.24
- spełnia warunki określone w SIWZ
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony ×
Przetarg ograniczony 
Negocjacje z ogłoszeniem 


IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba  lub: Minimum  / Maksimum 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A)  Najniższa cena
lub
B) × Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

1. cena - 100 %

2. _________________________________________________________ - ____ %

3. _________________________________________________________ - ____ %

4. _________________________________________________________ - ____ %

5. _________________________________________________________ - ____ %

6. _________________________________________________________ - ____ %IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 22/06/2005 (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) 10,00 PLN lub za zaliczeniem pocztowym
Cena obejmuje koszty druku SIWZ wraz z złączkami, z wyłączeniem dokumentacji technicznej, która będzie do wglądu w siedzibie zamawiającego w terminach określonych w SIWZ.

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego,
czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
22/06/2005 (dd/mm/rrrr)
Godzina 10:00 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do 22/08/2005 (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub  dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 22/06/2005 (dd/mm/rrrr) Godzina 10:30 (gg:mm)
Miejsce: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro)
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE× TAK 
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia
V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 29/04/2005 (dd/mm/rrrr)


ZAŁĄCZNIK A


1.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres

Kod pocztowy
Miejscowość

Województwo
Telefon

Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

1.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówAdres

Kod pocztowy
Miejscowość

Województwo
Telefon

Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

1.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówAdres

Kod pocztowy
Miejscowość

Województwo
Telefon

Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

Data publikacji: 2005-05-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl