Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Działki budowlanePowrót

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia 09.05.2005r.


Działając na podstawie art. 39 pkt 1-3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r. z późn. zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobów i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/

Z A P R A S Z A M

do I rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej niesprzedanej w I, II i III przetargu, przeprowadzonym w dniu:
I przetarg w dniu 30.11.2004r.
II przetarg w dniu 07.01.2005r.
III przetarg w dniu 22.04.2005r.

Przedmiotem rokowań są działki:
Nr 1106/140 o pow. 1260 m2,
Nr 1107/140 o pow. 1260 m2
Nr 1108/140 o pow. 1260 m2
położone w Świerczyńcu przy ul. Barwnej, zapisana w rejestrze ewidencji gruntów pod pozycją nr 307 Świerczyniec i objęte KW nr 21990 SR Tychy. Zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opisane nieruchomości przeznaczone są do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.W ewidencji gruntów działki oznaczone są jako użytki rolne z możliwością wyłączenia z produkcji. Cena wywoławcza dla działki:
- nr 1106/140 wynosi 35.230 zł
- nr 1107/140 wynosi 35.230 zł.
- nr 1108/140 wynosi 35.230 zł.
Nieruchomości te są wolne od obciążeń.


Warunki dopuszczenia do rokowań:

1.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 10.06.2005r. godzina 15.00 z dopiskiem – „rokowania” w którym należy podać:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

2. Do zgłoszenia dołączyć:
- kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku /§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów/

3. Rokowania będą przeprowadzone w dniu 16.06.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy
o godz. 11:00 – Sala Narad.

4. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej dla każdej działki należy wpłacić do
dnia 10.06.2005r. na konto Bank Spółdzielczy Tychy 89843500040000000061290001.

5. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę której oferta została wybrana spowoduje przepadek wpłaconej zaliczki.

6. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet zapłaty lub podlega zwrotowi.

7. Do ceny uzyskanej w rokowaniach dolicza się 22% podatku Vat.

8. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

10. Dodatkowych informacji w zakresie rokowań udziela Referat Nieruchomości pok.Nr 5 w godzinach urzędowania, tel. 21-89-366 wewn. 107.
Data publikacji: 2005-05-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl