Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działek budowlanych budowlanych (rzemieślniczych)Powrót

Czernica, dnia 10 maja 2005r.
L.dz.0621/ 17/2005
Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki rzemieślnicze / w obrębie Nadolice Wielkie
Dla n/w nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 25 925
Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 313/3 o pow. 1.0753 ha - cena wywoławcza – 133 776 zł netto
2/ działka nr 313/4 o pow. 1.2508 ha – cena wywoławcza – 143 982 zł netto
3/ działka nr 313/5 o pow. 1.0320 ha – cena wywoławcza – 118 791 zł netto
4/ działka nr 313/6 o pow. 0.6009 ha - cena wywoławcza – 74 740 zł netto
5/ działka nr 313/7 o pow. 0.6012 ha – cena wywoławcza – 69 210 zł netto
6/ działka nr 313/8 o pow. 0.6018 ha - cena wywoławcza – 69 291 zł netto
7/ działka nr 313/9 o pow. 1.0041 ha – cena wywoławcza – 106 290 zł netto
8/ działka nr 313/10 o pow. 1.0024 ha - cena wywoławcza – 106 092 zł netto
9/ działka nr 313/11 o pow. 1.6045 ha – cena wywoławcza – 154 944 zł netto
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolami P1, P2 i P6, KD 1 – 2 stanowiących obecnie tereny użytków rolnych kl. IV i V a projektowane jako tereny budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą o uciążliwości ograniczonej do granic działki. Dopuszczalna zabudowa 35% pow. działki – pozostałe tereny poza przeznaczeniem komunikacyjnym przeznaczono pod zieleń. Zakaz zabudowy obejmuje strefę o szer. 20 m od istniejących i projektowanych terenów kolejowych. Dopuszcza się lokalizację drobnego rzemiosła nieuciążliwego z mieszkaniami dla właścicieli warsztatów. Działki położone w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. Nieruchomości gruntowe położone na skraju wsi poza jej zabudowaniami, pomiędzy trasami komunikacyjnymi w kierunku Jelcza Laskowic i Chrząstawy Małej. Usytuowanie działek jest bardzo korzystne. Brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia terenu.
Przetarg odbędzie się dnia 13 czerwca 2005r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).
Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi 1%/ jeden procent /
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej i winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 09.06.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej - 754 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2005-05-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl