Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi rolniczej "Orzełkówka" w miejscowo¶ci Kamionka MałaPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa

ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie pn:
Przebudowa drogi rolniczej "Orzełkówka"
w miejscowo¶ci Kamionka Mała
Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : 21 dni od daty udzielenia zamówienia
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (nieodpłatnie) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 9

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:

·w zakresie proceduralnym - Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068
· w zakresie merytorycznym- Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068.

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2005-05-11 do godz. 10:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena (koszt) 100%
Data publikacji: 2005-04-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl