Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż nieruchomości w Ochotnicy DolnjePowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości .


Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane nieruchomości położone w obrębie Ochotnica Dolna, gmina Ochotnica Dolna :

I. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 9326/70 o
powierzchni 0.3882 ha, wpisana w księdze wieczystej KW 67080, stanowiąca własność
gminy, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren
budowlany w ½ części od strony zachodniej oznaczony symbolem UST – teren sportu
turystyki i rekreacji , pozostała część poza terenem budowlanym oznaczony symbolem
ZNLR – teren obudowy biologicznej rzek i potoków,
cena wywoławcza – 51 000,00 zł – brutto ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych )
obecnie przedmiotowa nieruchomość jest częściowo wydzierżawiona do dnia 21.03.2007r.

II nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 9326/69 o powierzchni 0.0660ha,
wpisana w księdze wieczystej KW 67080, stanowiąca własność gminy, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego położona poza terenem budowlanym oznaczonym
symbolem ZNLR – teren obudowy biologicznej rzek i potoków,
cena wywoławcza – 3 900,00 zł - brutto ( słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych ),

Wymienione nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń.

Przetargi odbędą się w dniu 2 czerwca 2005r. w siedzibie Urzędu Gminy dla :
- I nieruchomości o godz.10.00
- II nieruchomości o godz.11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
2 550,00 zł dla I nieruchomości, 195,00 zł dla II nieruchomości, które należy wpłacić na konto Gminy nr 7788050009 0000 2206 2003 0028 Bank Spółdzielczy w Łącku do dnia
30 maja 2005r.
Wadium podlega zaliczeniu na cenę nabycia nieruchomości oraz zwrotowi odnośnie osób, które nie wygrały przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta w terminie 21 dni od daty przetargu. Nabywca ponosi koszty przeniesienia prawa własności.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (018) 26-246-16 w.35 w godz. pracy Urzędu.


Data publikacji: 2005-04-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl