Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy typu – notebook oraz monochromatyczne drukarki laserowe i drukarki atramentowePowrót

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 euro na:
”Wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy typu – notebook oraz monochromatyczne drukarki laserowe i drukarki atramentowe”1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcze¶niejszym złożeniu wniosku o jej
przekazanie ) można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach ul.Gaikowa 35
pokój nr10 lub zostanie ona przesłana poczt±.
3. Zamówienie obejmuje dostawę :
• Komputer typu notebook (w komplecie z systemem operacyjnym Windows XP Professional OEM PL SP2, dedykowan± torb± do przenoszenia i myszk± optyczn± przewodow±) – 4 szt.
• Monochromatyczna drukarka laserowa – 2 szt.
• Drukarka atramentowa – 2 szt.
• Pakiet biurowy Office 2003 Basic OEM PL – 4 szt.
3.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
• 30231000-7 – komputery i drukarki.
• 30241400-4 – oprogramowanie systemu operacyjnego,
• 30241600-6 – oprogramowanie użytkowe.
4. Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych.
5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniaj±cych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.
8. Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty które spełniaj± warunki okre¶lone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
o¶wiadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9. Wymagane wadium – 900,- PLN.
10. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 16.05.2005r. do godz. 14.00.
12. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 16.05.2005r. o godz.14.20 w siedzibie zamawiaj±cego.
13. Termin zwi±zania ofert± – 30 dni.
Data publikacji: 2005-04-29

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 3
Cena najtanszej: 29.590 zł. brutto (oferta odrzucona)
Cena najdrozszej: 31.012,40 zł. brutto (oferta odrzucona)


"neto-o-logy" Sp. z o.o.
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice
Cena ofertowa: 30.866,46 zł. brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl