Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznegoPowrót

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Oświęcim
zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadania publicznegoNa podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póż.zm) oraz Uchwały Rady Gminy
w Oświęcimiu Nr XXIII/176/04 z dnia 24 listopada 2004r. dotyczącej przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM

zaprasza działające w obszarze: krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Rodzaj zadania:
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną i rodzin
o niskim statusie finansowym z terenu gminy Oświęcim.
Wysokość środków publicznych planowanych na wspieranie realizacji w/w zadania w 2005 roku wynosi: 26.000 zł
Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone Regulaminem Konkursowym zatwierdzonym przez Wójta Gminy Oświęcim.

Oferty należy składać wg wzoru dostępnego w Urzędzie Gminy w Oświęcimiu ul. Zamkowa 12, I piętro, pok. 14 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim.

Termin i warunki realizacji zadania:
• zadanie powinno być realizowane od czerwca do sierpnia 2005r.
• szczegółowe informację dotyczące realizacji zadania oraz warunki przyznania dotacji zostały określone w Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach do dnia 26 maja 2005r. w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, pok. 22 (sekretariat Urzędu).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnego zadania w roku 2004: 21.021,00 zł

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
/-/ Andrzej Bibrzycki

Pliki do pobrania:
Regulamin
WZÓR OFERTY

Data publikacji: 2005-04-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl