Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacji wod-kan i c.o., instalacji elektrycznej na zadaniu p.n. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony w M-iePowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, zwany dalej Zamawiającym,
ogłasza przetarg nieograniczony na sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, instalacji wod-kan i c.o., instalacji elektrycznej, CPV 74231540-4, na zadaniu p.n. :
Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się
z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b.
2. Zamówienie obejmuje :
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, instalacji wod-kan i c.o., instalacji elektrycznej wykonania: Przebudowy budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b.
Zakres przedmiotowy:
1.Roboty budowlane 2.Instalacja elektryczna
a/ roboty izolacyjne 3.Sieć zewnętrzna wod-kan.
b/ roboty rozbiórkowe 4.Instalacja wodociągowa wewnętrzna
c/ roboty konstrukcyjne 5.Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna
d/ roboty murarskie 6.Instalacja centralnego ogrzewania
e/ podłoża i posadzki 7.Kotłownia
f/ dach i pokrycie
g/ stolarka okienna
h/ stolarka drzwiowa
i/ elewacje
3. Obowiązki inspektora nadzoru:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora,
kontrolowanie rozliczeń budowy.
4. Wymagania Zamawiającego :
Wszystkie odbierane roboty potwierdzane protokołem odbioru robót (częściowym) oraz roboty ulegające zakryciu
winny być zgłaszane Zamawiającemu i przeprowadzane przy udziale Zamawiającego.
5. Termin wykonania robót objętych przetargiem:
- rozpoczęcie - 01.06.2005r.
- zakończenie - 12.10.2005 r.
6. Wadium: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych )
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 6,10 zł (brutto) można
otrzymać w siedzibie Zamawiającego UGiM Miechów, ul. Sienkiewicza 25, pok. nr 72.
7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr 19, poz.177,
z późniejszymi zmianami/, jest posiadanie odpowiednich uprawnień do nadzorowania i kierowania robotami
z zakresu branży oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- uprawniających do wykonywania czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U.
z 2003r.Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami /.
8. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
inż. Henryk Jamroży – Inspektor Wydziału Techniczno Inwestycyjnego UGiM w Miechowie.
9. Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach od 800 – 1300 w UGiM Miechów pok. Nr 72
10. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki
i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 51, w terminie do 12.05.2005r. do godz. 10-tej
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2005r w siedzibie UGIM w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25, pok.nr.49.
-branża budowlana o godz. 1100
-branża instalacje wod-kan i c.o o godz. 1115
-branża instalacje elektryczne o godz. 1130
13. Kryteria wyboru ofert :
Cena (koszt) –minimalizacja – 100%

Data publikacji: 2005-04-28

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, na zadaniu p. n: "Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b."

Znak sprawy: ZP/11/2005
Data przetargu 17.05.2005r.

Oferta nr: 2firma (nazwa): mgr Wojciech Wachowiczadres: Ul. Powstańców 38/23 31-422 Krakówza cenę: 4 000,00zł

Miechów dn. 01.06.2005r.


OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

„Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży: Instalacje wod-kan i c.o na zadaniu p.n: "Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony
w Miechowie przy ul.Sienkiewicza 34b.”

Znak sprawy: ZP/11/2005
Data przetargu 17.05.2005r.

Oferta nr: 1firma (nazwa): Biuro Inżynierskie „ISIS” mgr inż. Janusz Kustoszadres: oś. XXX-lecia 7/17, 32-200 Miechówza cenę: 1 900,00zł

Miechów dn. 01.06.2005r.

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży: Instalacje elektryczne na zadaniu p.n: "Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b".

Znak sprawy: ZP/11/2005
Data przetargu 17.05.2005r.

numer oferty 1 firma (nazwa): Technik Elektryk Kazimierz Jagłaadres: Ul. Piłsudskiego 33 A/3za cenę: 750,00zł

Miechów dn. 01.06.2005r.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl