Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa dachu nad budynkiem głównym Szkoły Publicznej Gimnazjum w Szczawnicy – etap II wraz z instalacją odgromową dla całego obiektu Powrót


BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Przebudowę dachu nad budynkiem głównym Szkoły Publicznej Gimnazjum w Szczawnicy – etap II wraz z instalacją odgromową dla całego obiektu.”

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiającego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyjątkiem sobót w godz. od 8-ej do 14-tej.

Odpłatność za specyfikację nie będzie pobierana.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31

Termin wykonania zamówienia : do dnia 29 lipca 2005 r

Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.

Wadium jest wymagane w wysokości 2.400,00 zł w formach przewidzianych
w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych.

Wymagane wniesienie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty.

Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 20 maja 2005 roku do godziny 10-tej

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2005 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiającego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.6Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szczawnica, dnia 25.04.2005rData publikacji: 2005-04-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: trzy
Odrzucono ofert: jedną
Cena najtanszej: 149.512,57 zł brutto
Cena najdrozszej: 211.522,55 brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103
– tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
„ przebudowa dachu nad budynkiem głównym Szkoły Publicznej Gimnazjum w Szczawnicy – Etap II wraz z instalacją odgromową dla całego obiektu.„
w trybie przetargu nieograniczonego ,publikowanego na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i stronie internetowej z dnia -25.04.2005rr.

Złożono trzy oferty z tego: 2 nie podlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę:
Nazwa firmy : „ P.P.H.U „ PORĘBSKI”
33 – 395 Chełmiec
Świniarsko 70

Wynagrodzenie wynosi: - 149.512,57 zł ( sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwanaście 57/100 złotych brutto)
w tym podatek VAT – 26.961,28 ( dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 28/100 złotych )

Wywieszono – wysłano dnia , 25.05.2005 r

W/K © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl