Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wynajem lokali użytkowych na terenie Miasta MiechowaPowrót

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów tel.(041) 383-00-40, fax.: (041) 383-23-78 zwany dalej “Wynajmującym” zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym w dniu 12.05.2005r. o godz. 9.00 sala nr 49 UGiM na:

„Wynajem lokali użytkowych na terenie Miasta Miechowa”.
2. Przedmiot przetargu i lokalizacja:
2.1. Lokal użytkowy: Oś.XXX-lecia w Miechowie (pawilon handlowy) o pow. 30,42m2, cena wywoławcza 8zł/m2+22% VAT
2.2. Lokal użytkowy: ul. Jagiellońska 19 w Miechowie (pawilon handlowy) o pow. 38,59m2, cena wywoławcza 9zł/m2+22% VAT
2.3. Lokal użytkowy: ul. Jagiellońska 19 w Miechowie (pawilon handlowy) o pow. 22,90m2, cena wywoławcza 9zł/m2+22% VAT
2.4. Lokal użytkowy : ul. Jagiellońska 19 w Miechowie ( pawilon handlowy ) o pow. 30,21m , cena
wywoławcza 9zł/m2 + 22% VAT
Szczegółowe informacje dot. w/w lokali można uzyskać w UGIM Miechów pok. 27 Ip. Tel. 041 383 00 40 wew. 70.
3. Termin zagospodarowania lokali: wynajem na okres 3 lat.
4. Terminy wnoszenia opłat:
a.) Czynsz do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
5. Wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł. W przypadku chęci licytowania więcej niż 1 lokalu należy wnieść kwotę wadium na każdy lokal odrębnie.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2005-05-09.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
b.) W pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 (I piętro ).
c.) W obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
Oferent, który nie wniesie zabezpieczona akceptowalną formą wadium nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.
Wynajmujący zwróci wadium Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości.
Przystępując do przetargu należy okazać potwierdzenie wniesienia wadium oraz dokument tożsamości.
Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
d.) odmówi podpisania umowy
e.) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta
6. Najemca zostanie dodatkowo obciążony podatkiem od nieruchomości w
wysokości 13.40 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w stosunku rocznym
oraz podatkiem od gruntu w wysokości 0,46 zł za 1m2 w stosunku rocznym.
7. Kryterium wyboru oferenta: Wybór najkorzystniejszego oferenta o najwyższej zaproponowanej ustnie kwocie stawki czynszowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Sposób oceny: maksymalizacja.
8. Osoba uprawniona przez Wynajmującego do kontaktowania się z oferentami: Piotr Adamus, UGIM pok. 27, tel. 041 3830040 wew. 70, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
9. Zaleca się aby Oferent zapoznał się z warunkami umowy, której wzór można uzyskać UGIM pok. 27, tel. 041 383 00 40, wew. 70, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
10. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 po uprzednim porozumieniu z w/w osobą.

Miechów, dnia 22.04.2005r.

Data publikacji: 2005-04-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl