Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi "Do Boiska" w Marcówce - usuwanie skutków powodziPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie robót budowlanych pn.
„Odbudowa drogi Do Boiska w Marcówce - usuwanie skutków powodzi”

I. Zamawiający : Urząd Gminy Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Odbudowa drogi Do Boiska w Marcówce - usuwanie skutków powodzi”

Kody i oznaczenia CPV :
-45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic

W skład robót wchodzą następujące elementy :
- wykonanie odwodnienia ściekami betonowymi na podsypce cem-piaskowej (korytko 30x15x50) - 17 mb
- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem śr. grub. 5 cm - 5,12 m3
-wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 5 cm - 452,1 m2
- uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zawałowaniem śr. grub. 5 cm - 1 m3
- ułożenie obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce cem-piaskowej - 50 mb

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 90 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 14 w terminie do dnia 12.05.2005 r. godz. 1030.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 21.04.2005r.


Data publikacji: 2005-04-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 22.259,27 zł brutto
Cena najdrozszej: 22.259,27 zł brutto


P.U.P.H. "DROGBUD"
inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja

Wykonawca przedstawił jedyną ofertę spełniającą wymogi zamawiającego.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl