Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi "Drabiki" w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie robót budowlanych pn.
„Odbudowa drogi Drabiki w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi”

I. Zamawiający : Urząd Gminy Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Odbudowa drogi Drabiki w Tarnawie Dolnej - usuwanie skutków powodzi”

Kody i oznaczenia CPV :
-45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic

W skład robót wchodzą następujące elementy :
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej śr. grub. 10 cm wraz z zaklinowaniem 16-25 mm i miałem kamiennym - 81 m2
- wykonanie odwodnienia ściekami betonowymi (korytko 30x15x20) - 78 mb
- wykonanie podbudowy żwirowej średniej grubości 15 cm - 390 m2
- wzmocnienie podbudowy z w-wy tłuczniowej średniej grubości 10 cm. Wraz z zaklinowaniem. - 462 m2
-wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 5 cm - 462 m2
- uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zawałowaniem śr. grub. 5 cm - 3,08 m3

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 90 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 14 w terminie do dnia 06.05.2005 r. godz. 1030.


XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 19.04.2005 r.Data publikacji: 2005-04-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 37.788,33 zł brutto
Cena najdrozszej: 40.317,14 zł brutto


P.P.U. "DROGGMINN" Sp. z o.o.
Kojszówka
34-231 Juszczyn

Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną, jedynym kryterium wyboru ofert.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl