Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: odbudowy po powodzi w roku 2004 drogi gminnej Oś. Połoniny” na długości Powrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
„ odbudowy po powodzi w roku 2004 drogi gminnej „Oś. Połoniny” na długości
300 mb w Szczawnicy”
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiającego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyjątkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatność za specyfikację nie będzie pobierana.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 29 lipca 1005 r
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 09.05.2005 roku do godziny 12-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2005 r
o godzinie 13-tej w siedzibie Zamawiającego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szczawnica 20.0.04.2005

Data publikacji: 2005-04-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 59.883,99 zł
Cena najdrozszej: 85.980,33 zł


Nazwa firmy : Zakład Usług Brukarskich Marian Hałas
33 – 300 Nowy Sącz
ul. Kr.Jadwigi 18


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103 – tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski


informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
„ odbudowa po powodzi w 2004 r drogi gminnej Oś.Połoniny na długości 300 mb
w Szczawnicy„
w trybie przetargu nieograniczonego ,publikowanego na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i stronie internetowej z dnia -20.04.2005rr.

Złożono trzy oferty z tego: 3 nie podlegające odrzuceniu.

Na podstawie art.94 ust.2 Prawa zamówień publicznych (Dz..U. z 2004 r nr.19 poz.177)
Wybrano ofertę:
Nazwa firmy : „ Zakładu Usług Malarsko-Drogowych
A.Sarata i Cz. Szarek Spółka Jawna
33 – 300 Nowy Sącz
ul. Kilińskiego 70

Wynagrodzenie wynosi: - 84.150,52 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt 52/100 złotych brutto)
w tym podatek VAT – 15.174.68 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 68/100 złotych )


19.05.2005
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl