Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na bankow± obsługę budżetu Miasta Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych działaj±cych w formie jednostek budżetowych ........Powrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica
ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na „bankow± obsługę budżetu Miasta Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych działaj±cych w formie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z kasow± obsług± tych jednostek”

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz.
od 9-ej do 14-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Skarbnik Miasta Pani Maria Malinowska tel. (018) 2622203 wew.26 , w sprawach proceduralnych – Pan mgr inż. Bolesław Basiński tel 0 607 -244 - 992
Termin wykonania zamówienia : 01.07. 2005 r do 30.06. 2008 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny –
- koszty obsługi rachunków i kredytu w rachunku bież±cym – 80 %
- warunki organizacyjne wykonania usługi bankowej – 10 %
- warunki umowne – 10 %
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 05.05.2005 r roku do godziny 8,45
Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2005 r
o godzinie 9 -tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 sala USC (parter)

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szzcawnica 20.04.2005

Data publikacji: 2005-04-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl