Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38Powrót

Gmina Bojszowy
Bojszowy
032 2189366, 2189183

dot. zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Uprzejmie informuję, że Państwa ogłoszenie zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 69 z dnia 11.04.2005 pod pozycją 15657.

Treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Bojszowy: zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bojszowy, do kontaktów: Józef DRAB, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, woj. śląskie, tel. 032 2189366, 2189183, fax 032 2189071, e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl, www.bojszowy.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie zagospodarowania terenów sportowych i rekreacyjnych obejmujące: boisko trawnikowe, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, bieżnie, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia wzwyż, placyki rekreacyjne.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 43-220 Świerczyniec ul. Sierpowa 38.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.20.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Boisko trawnikowe: 45x90m, boisko wielofunkcyjne (sztuczna trawa): 24x44m, dwa korty tenisowe (sztuczna trawa): 36,54x36,57m, bieżnie (nawierzchnia syntetyczna): 100m x 4 pasy, rzutnia do pchnięcia kulą (nawierzchnia trawiasta): d koła 2m, R rzutni 22m, skocznia wzwyż (nawierzchnia syntetyczna): 4x5m 15m, chodniki i placyki rekreacyjne (kostka betonowa): 1688m2.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 30.06.2005; data zakończenia: 30.01.2006;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 10000.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Uczestnik winien udokumentować roczny przychód netto na robotach budowlanych za lata 2001 - 2003 w wysokości minimum 3 000 000PLN. Uczestnik przetargu winien w ostatnich 3 latach uzyskać wskaźnik bieżącej płynności powyżej 1.5, liczony jako relacja majątku obrotowego (aktywów obrotowych) do zobowiązań krótkoterminowych. Uczestnik przetargu winien w ostatnich 3 latach uzyskać wskaźnik podwyższonej (szybkiej) płynności powyżej 1.2, liczony jako relacja majątku obrotowego (aktywów obrotowych) pomniejszonej o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych. Uczestnik składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych wartości wskaźników w latach 2001-2003. Uczestnik dokumentując doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych przedstawia referencja od minimum 3 zamawiających z ostatnich 5 lat (1999-2003) w tym minimum 1 referencję na wykonanie obiektów sportowych o podobnym charakterze i powierzchni ok. 15 000m2..
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.05.2005, cena - 30.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.05.2005 godzina 14:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.05.2005, godzina 14:00, Urząd Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 05.04.2005.


Data publikacji: 2005-04-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 1 585 875,01 zł brutto
Cena najdrozszej: -


Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II
ul. Grunwaldzka 274
Jaworzno
cena ofertowa: 1 585 875,01 zł brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl