Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:wykonanie remontu cz±stkowego nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych na terenie miasta SzczawnicaPowrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„ wykonanie remontu cz±stkowego nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych na terenie miasta Szczawnica”
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Pani Wanda Klimczak
tel. (018) 2622203 wew.32
Termin wykonania zamówienia : do dnia 30 maja 2005r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 09 maja 2005 roku do godziny 11-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2005 r
o godzinie 12-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szczawnica, dnia 18.04.2005r


Data publikacji: 2005-04-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 70.756,49 zł
Cena najdrozszej: 70.756,49 zł


Zakład Usług Malarsko – Drogowych
A.Sarata i Cz. Szarek Spółka Jawna
33- 300 Nowy S±cz
ul. Kilińskiego 70

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 70.756,49 zł
Cena najdrozszej: 70.756,49 zł


Zakład Usług Malarsko – Drogowych
A.Sarata i Cz. Szarek Spółka Jawna
33- 300 Nowy S±cz
ul. Kilińskiego 70 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl