Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na obsadę kwiatami rabat, donic, koszy na terenie miasta Szczawnica oraz bież±cego ich utrzymaniaPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony „ na obsadę kwiatami rabat, donic, koszy na terenie miasta Szczawnica oraz bież±cego
ich utrzymania ”.
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone w art.. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz.od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Janina Mastalska tel. (018) 2622203 wew.30 lub Pani Wanda Klimczak tel (018)2622203 wew.32
Termin wykonania zamówienia : od 17.05 – 31.10.2005r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 09 maja 2005 roku do godziny 10-tej
Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2005 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szczawnica, dnia 18.05.2005r


Data publikacji: 2005-04-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 36.594,80 zł
Cena najdrozszej: 36.594,80 zł


Gospodarstwo Ogrodniczo- Rolne
Józef Migacz
33 – 386 Podegrodzie
Podegrodzie 110 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl