Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNAPowrót

Korzenna 15.04.2005r.


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJˇCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNA
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.FORMULARZ zawieraj±cy specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 800do 1600 , w pozostałe dni od 715do 1515
Osob± upoważnion± do kontaktów z oferentami jest
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Piotr Jeliński tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 45 dni od daty podpisania umowy

5.W POSTEPOWANIU MOGˇ WZIˇĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniaj± warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegaj± wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiaj±cy przeprowadzi w oparciu o dokumenty i o¶wiadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM Zamawiaj±cy nie ż±da wniesienia wadium

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóĽniej do dnia 05.05.2005 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIˇZANIA OFERTˇ wynosi 30 dni od daty składania ofert


Data publikacji: 2005-04-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl