Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczonyPowrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTO¦CI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 Euro

Wójt Gminy Suszec ogłasza zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy. – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
(Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 r.)
przetarg nieograniczony na:


„Przebudowa ulicy Piaskowej w Suszcu – odcinek o długo¶ci 88 m w s±siedztwie garaży osiedlowych”

1. Nazwa i adres zamawiaj±cego:
Gmina Suszec, z siedzib± przy:
ul. Lipowa 1; 43 -267 Suszec
tel. (032) 449-30-50; fax 449-30-51.

2. Formularz zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Suszcu,
w godzinach od 8.00 do 14.30, pok. nr 4.

3. Cena formularza: 5,00 zł brutto.

4. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci składania ofert wariantowych i /lub obejmuj±cych czę¶ć zamówienia.

5. Wymagany termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2005r.

6. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy, którzy:
- spełniaj± warunki art. 22 ust.1,
- nie podlegaj± wykluczeniu z art. 24,
- spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Zamawiaj±cy dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów okre¶lonych w SIWZ.
Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

8. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

9. Zamawiaj±cy nie wymaga wniesienia wadium.

10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiaj±cego, pok. nr 4, do dnia 29.04.2005r. do godz. 9.00.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiaj±cego - sala posiedzeń, w dniu 29.04.2005r. o godz. 9.30.

12. Termin zwi±zania ofert±: do 30.05.2005r.

13. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- mgr Bernadeta Małys - tel. 449 30 70; pok. nr 4 - sprawy proceduralne,
- mgr inż. Marian Wowra - tel. 449 30 69; pok. nr 4 - sprawy techniczne.
Data publikacji: 2005-04-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl