Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż 3 działek budowlanych w Dobrzykowicach Powrót

Czernica, dnia 5 kwietnia 2005r.
L.dz.0621/10/2005
Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Dobrzykowice
Dla n/w nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 109/1 o pow. 1717 m2 - cena wywoławcza – 39 560 zł netto
2/ działka nr 109/2 o pow. 1471 m2 – cena wywoławcza – 36 155 zł netto
3/ działka nr 109/3 o pow. 1587 m2 – cena wywoławcza – 33 915 zł netto

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica działki oznaczone są na planszy symbolem MN-3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej. Dojazd do działki z drogi powiatowej przez przepust drogowy wykonany we własnym zakresie. Istnieje możliwość wykonania zasilania w wodę po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej oraz odprowadzania ścieków po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej.

Przetarg odbędzie się dnia 9 maja 2005r. o godz. 10.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium do przetargu wynosi: 10 % ceny wywoławczej netto i winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.05.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości pokrywa nabywca.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 1% / jeden procent /.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 615.00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Data publikacji: 2005-04-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl