Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica obejmuj±cego ul.Jaworki,Szachtow± ....Powrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica obejmuj±cego ul.Jaworki,Szachtow± oraz czę¶ć ul. Szlachtowskiej
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest mgr inż. Jacek Pałka
tel. (018) 2622203 wew.29
Termin wykonania zamówienia : do dnia 15 wrze¶nia 2006 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 28.04.2005 r roku do godziny 10-tej

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2005 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szczawnica, dnia 04.04.2005rData publikacji: 2005-04-04

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 15.840,00
Cena najdrozszej: 15.840,00


Nazwa firmy : „ASTA-PLAN”
Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna
30 – 045 K r a k ó w
ul. Królewska 80/12 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl