Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY SŁOPNICEPowrót

Nr Or. OK. 0151-15/05r
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Opracowanie projektu techniczno – wykonawczego sieci wodociągowej dla Gminy Słopnice.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Słopnice Słopnice 911 34-615 Słopnice www.slopnice.pl E-mail gmina@slopnice.pl Godziny urzędowania 7:30 - 15:30 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w Urzędzie Gminy Słopnice pokój Nr 13 lub za zaliczeniem pocztowym cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia -10 zł.
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Opracowanie projektu techniczno – wykonawczego sieci wodociągowej o łącznej długości 26,5 km. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

CPV - 74222

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2005 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) w ciągu ostatnich 3 lat wykonali przynajmniej jedną dokumentacje projektową sieci wodociągowej
6) dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienia z kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji zamówienia
7) są ubezpieczeni odod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

8. Informacja na temat wadium: wadium – 4 000,00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
10. miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice Pokój nr 4
do dnia 2005-04-18 do godz. 10:00

11. termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-05-18
Data publikacji: 2005-03-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 6
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 120 353,00 zł
Cena najdrozszej: 202 032,00 zł


EKO-PROJEKT
Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory
37-200 Przeworsk


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl