Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów zamknięcie sektora wschodniegoPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów – zamknięcie sektora wschodniego”.
Wspólny słownik zamówień Główny przedmiot: CPV 45222110-3 dodatkowe przedmioty: CPV 45111200-0, 45112330-7
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty ziemne:
- niwelacja terenu - 6 200,00 m2
- wykopy oraz przemieszczenie odpadów uprzednio odspojonych wraz z formułowaniem i zagęszczeniem nasypów - 980,00 m3
- usunięcie warstwy urodzajnej, - 5 353,88 m2
- roboty ziemne wykonane koparkami - 9 203,12 m3
- plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów - 3 597,93 m2
- umocnienie ,,skarpy” ¶mieciowej geosiatk± z tworzywa sztucznego - 2 908,40 m2
- ułożenie warstwy podsypkowej – pospółki - 4 362,60 m2
2. Uszczelnienie:
- uszczelnienie mineralne – ekran glinowy - 1 798,97 m3
- ułożenie geomembrany teksturowanej gr 2 mm kalandrowanej z PEHD - 4 350,43 m2
- umocnienie włóknin± syntetyczn± niecki składowiska - 4 350,43 m2
- wykonanie obsypki filtracyjno-ochronnej - 1 499,37 m3
3. Studnie odgazowania:
- pionowe studnie odgazowania z rur stalowych - szt. 1
4. Drenaż odcieków ze studzienk± zbiorcz±:
- wykopy pod drenaż oraz wykopy pod zbiornik - 273,85 m3
- ułożenie rury drenażowej z PEHD o ¶r. 200 mm - 212,50 m
- ułożenie rury drenażowej z PEHD o ¶r. 200 mm pełno¶ciennej - 10,00 m
- dostawa i montaż zbiornika V=50 m3 - kpl 1
5. Zamknięcie czaszy sektora wschodniego:
- wykonanie złoża filtracyjno-piaskowego - 1 297,96 m3
- ułożenie geomembrany obustronnie teksturowanej gr. 15 mm kalandrowanej z PEHD- 4 582,01 m2
- ułożenie geomembrany gładkiej gr 1.5 mm z PEHD - 98,67 m2
- umocnienie włóknin± syntetyczn± czaszy składowiska - 4 680,68 m2
- wykonanie złoża filtracyjnego piaskowego gr 30 cm - 1 297,96 m3
- formowanie i zagęszczenie nasypów z dostarczonego gruntu ziemnego - 2 163,26 m3
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych ¶r 1000 mm - szt 1
- dostawa i roz¶cielanie ziemi urodzajnej - 865,30 m3
- obsianie terenu traw± i wykonanie pasa zieleni - 6 000,00 m2

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 10.06.2005r
zakończenie: 30.11.2005r
Termin zwi±zania ofert±: 60 dni
Wadium: 25 000.00 zł (słownie: dwadzie¶cia pięć tysięcy złotych 00/100 zł) należy wnie¶ć w terminie do dnia 23.05.2005 do godz. 930
Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 24,40 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 68
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami s±:
• w zakresie proceduralnym:
1 mgr Jolanta Okrzes - Naczelnik Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew. 43.
• w zakresie merytorycznym:
1
2 inż. Iwona Dróżdż – Z-ca Naczelnika Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew.16
mgr inż. Sylwia Suchecka – Referent Wydz T.I. tel. (041) 383 00 40 wew.50

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 51 do dnia 2005-05-23 do godz. 9:30 .
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki
i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18-03-2005
Miechów dnia: 2005-03-18


Data publikacji: 2005-03-18

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów-zamknięcie sektora wschodniego

Znak sprawy: ZP/9/2005
Data przetargu 23.05.2005r.

numer oferty 3 firma (nazwa): „REM-WOD” Sp. z o.o.adres: ul. Legnicka 25, 25-324 Kielce 25- za cenę: netto: 775 085,12zł, VAT: 22 %, Brutto: 945 603,85zł

Miechów dn. 06.06.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl