Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Powyżej 60.000 Euro - Remont drogi powiatowej nr 25404 Harklowa - Tylmanowa w Ochotnicy Górnej wraz z oznakowaniem turystycznymPowrót

6510/2/05
W ramach programu Unii Europejskiej
Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska – Słowacja 2003

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
34-452 Ochotnica Dolna – Osiedle Dłubacze 160

zaprasza Wykonawców, którzy spełniając warunki, mają wystarczające doświadczenie i kom-
petencje do udziału w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na realizację projektu

remont drogi powiatowej nr 25404 Harklowa – Tylmanowa w Ochotnicy Górnej
wraz z oznakowanie turystycznym

nr projektu : PL2003/005-681-01.L-008

Zakres prac :
- remont drogi,
- oznakowanie turystyczne.

1. Uczestnictwo.
Uczestnictwo jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych pochodzących z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw kwalifikujących się do dofinansowania w ramach programu Phare, Turcji, beneficjentów programu CARDS oraz państw objętych Rządową Umową w sprawie Zamówień Publicznych (Government Procure-
ment Agrement). Produkty użyte na potrzeb realizacji projektu muszą pochodzić z powyż-
szych krajów.
2. Finansowanie robót.
Roboty są finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Przygranicz-
nej Polska – Słowacja 2003 oraz ze środków Zamawiającego.
3. Zakup dokumentów przetargowych i udzielanie informacji.
Zainteresowani Oferenci mogą uzyskać dalsze informacje oraz nabyć komplet dokumentów przetargowych pod podanym poniżej adresem od dnia 3 marca 2005 roku do dnia 20 kwiet
nia 2005 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00 (w dni robocze) po przedstawieniu dowodu wpłaty bezzwrotnej kwoty w wysokości 30 złotych na rzecz Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej (tel. 0-18 262-46-16, fax. 0-18 262-46-91).
4. Wadium.
Wszystkie oferty muszą zawierać wadium w wysokości 20.000 złotych (słownie : dwa-
dzieścia tysięcy złotych). Wadium powinno być przedłożone w formie zgodnej z zapisami „Instrukcji dla Oferentów”
5. Dostarczenie ofert
Oferty winny być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w „Instrukcji dla Oferentów”. Oferty muszą być dostarczone nie później niż do godziny 11.45 (czasu lokalne-
go) dnia 26 kwietnia 2005 roku, do sekretariatu Urzędu Gminy Ochotnica Dolna – pokój nr 17 (II piętro).
6. Otwarcie ofert .
Otwarcie ofert będzie miało miejsce 26 kwietnia 2005 roku, o godzinie 12.00 (czasu lokal-
nego) w obecności przedstawicieli zainteresowanych Oferentów – w sali narad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna – pokój nr 19 (II piętro).Data publikacji: 2005-03-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl