Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. GościnnejPowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Bojszowy: budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej

ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bojszowy, do kontaktów:
Józef Drab, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, woj. śląskie, tel. 032
2189366, 2189183, fax 032 2189071, e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl, www.bojszowy.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Hala sportowa wraz z wyposażeniem sportowym oraz wyposażeniem zaplecza.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Bojszowy ul. Gościnna.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.25.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie obiektu hali sportowej o powierzchni 2678m2 i kubaturze 21 240m3. Wyposażenie części sportowej oraz zaplecza technicznego..
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 15.06.2005; data zakończenia: 31.10.2006;

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 50000 PLN.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Roczny przerób na robotach budowlanych w latach 2001-2003 minimum 6 000 000PLN. Uzyskanie w latach 2001-2003 wskaźnika płynności bieżącej powyżej 1,5 i wskaźnika podwyższonej (szybkiej) płynności powyżej 1,2. Posiadanie minimum 3 referencji z ostatnich 5 lat w tym jednej na obiekt sportowy o kubaturze 20000m3.

TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 22.04.2005, cena - 50 PLN.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.05.2005 godzina 14:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 04.05.2005, godzina
14:00, Urząd Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35.Biuletynie Zamówień Publicznych numer 52 z dnia 16.03.2005 pod pozycją 11588.Data publikacji: 2005-03-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 6 609 977,34 zł brutto
Cena najdrozszej: 8 710 203,88 zł brutto


Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
RABA II Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka
Jaworzno
kwota ofertowa: 6 609 977,34 zł brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl