Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie kredytu inwestycyjnego-pomostowego dla Gminy i Miasta MiechówPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Udzielenie kredytu inwestycyjnego-pomostowego dla Gminy i Miasta Miechów”

CPV: 66130000-0
Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu inwestycyjnego-pomostowego dla Gminy i Miasta Miechów w wysokości 4 000 000,00zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100gr) na prefinansowanie zadania pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowie dla Gminy i Miasta Miechów” realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych.
I transza: V.2005 – 500 000,00zł
II transza: VI.2005 – 500 000,00zł
III transza: VII.2005 – 1 000 000,00zł
IV transza: VIII.2005 – 2 000 000,00zł
1. Łączna wysokość kredytu - 4 000 000,00PLN,
2. Okres kredytowania – 16.05.2005r. – 31.12.2006r.
3. Data uruchomienia kredytu: 16.05.2005r.
4. Spłata kapitału razem z odsetkami – do 31.12.2006r.
5. Prowizja jednorazowa płatna w dniu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 16.05.2005r. zakończenie: 31.12.2006r.
Termin związania ofertą: 60 dni
Wadium: 5000,00 PLN (pięć tysięcy 00/100 PLN)
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 61, 45.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Zdzisław Kustosz, pok. 61 IIp. tel. 041 383 00 40 wew. 35
· w zakresie merytorycznym:
1 Janina Piech, pok. 45 IIp. tel. 041 383 00 40 wew. 27
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 51 do dnia 2005-05-05 do godz. 9:45, otwarcie ofert, pokój nr 49 dnia 2005-05-05 do godz. 10:00
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Wysokość oprocentowania kredytu - minimalizacja 80 %
2 Wysokość prowizji jednorazowej - minimalizacja 20%

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10-03-2005r.

Miechów dnia: 2005-03-11

Data publikacji: 2005-03-11Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytu inwestycyjnego-pomostowego dla Gminy i Miasta Miechów.
Znak sprawy: ZP/8/2005
Data przetargu 05.05.2005r.

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 06 - 05 – 2005r. na podstwie art. 93 ust. 1 ppkt. 7 Prawa Zamówień Publicznych - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Miechów dn. 25.05.2005r.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl