Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICZNEGO Powrót

IGK.341-2/05 Słopnice, 2005-02-28

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu techniczno-wykonawczego oświetlenia ulicznego w miejscowości Słopnice
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: }
Gmina Słopnice Słopnice 911
34-615 Słopnice
Strona www.slopnice.pl, e-mail: gmina@slopnice.pl Godziny urzędowania 7:30-15:15
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w Urzędzie - cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10 zł
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Opracowanie projektu techniczno - wykonawczego oświetlenia ulicznego w miejscowości Slopnice. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
kod CPV - 74222
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące po podpisaniu wmowy
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 20 posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) W ciągu ostatnich 3 lat wykonali przynajmniej jedną dokumentację projektową oświetlenia ulicznego. 6) Dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienia z kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji zamówienia
7) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
8) Informacja na temat wadium: Wadium - 200 zł
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %
10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Gmina Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice Pokój Nr 4
do dnia 2005-03-24 do godz. 10:00
11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-04- 25


Data publikacji: 2005-03-08
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl