Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składaj±cy się z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34bPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składaj±cy się z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b.
Powierzchnia zabudowy – 456,77m2, powierzchnia użytkowa – 677,78m2, kubatura – 3243,00m3.
Ilo¶ć lokali socjalnych – 16 szt.
Wspólny słownik zamówień CPV 45211000-9
Zakres robót obejmuje:
1.Roboty budowlane
a/ roboty izolacyjne
b/ roboty rozbiórkowe
c/ roboty konstrukcyjne
d/ roboty murarskie
e/ podłoża i posadzki
f/ dach i pokrycie
g/ stolarka okienna
h/ stolarka drzwiowa
i/ elewacje
2.Instalacja elektryczna
3.Sieć zewnętrzna wod-kan.
4.Instalacja wodoci±gowa wewnętrzna
5.Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna
6.Instalacja centralnego ogrzewania
7.Kotłownia
Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 01.06.2005r.
zakończenie: 12.10.2005r.
Termin zwi±zania ofert±: 60 dni
Wadium: 15 000.00 zł (słownie: piętna¶cie tysięcy złotych 00/100 zł)
Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 24,40 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 68
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Jolanta Okrzes - Naczelnik Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew. 43.
· w zakresie merytorycznym:
12 inż. Iwona Dróżdż – Z-ca Naczelnika Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew.16inż. Henryk Jamroży – Inspektor Wydz T.I. tel. (041) 383 00 40 wew.51
Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 51 do dnia 2005-05-11 do godz. 09:30 .
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki
i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08-03-2005
Miechów dnia: 2005-03-08

Data publikacji: 2005-03-08

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny składaj±cy się z lokali socjalnych, położony w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34b
Znak sprawy: ZP/7/2005
Data przetargu 11.05.2005r.

Wybrano ofertę:Firma: Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Stanisław Kozieładres: Orłów 39a, 32-090 Słomniki- za cenę netto: 502 037,00zł, VAT: 7% kwota brutto: 537 179,59zł

Miechów dn. 25.05.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl