Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
STABILIZACJA OSUWISK WRAZ Z LIKWIDACJĄ SKUTKÓW W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ NA TERENIE GMINY LASKOWA W MIEJSCOWOŚCIACH LASKOWA, KAMIONKA MAŁA, KROSNA, ŻMIĄCA I SECHNAPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro

Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa 643, woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540932, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„STABILIZACJA OSUWISK WRAZ Z LIKWIDACJĄ SKUTKÓW
W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ NA TERENIE GMINY LASKOWA W MIEJSCOWOŚCIACH LASKOWA, KAMIONKA MAŁA, KROSNA, ŻMIĄCA I SECHNA”

Przedmiotem zamówienia jest:
1) „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wraz z projektem technicznego zabezpieczenia i stabilizacji osuwisk - określonych w Kartach Dokumentacyjnych Osuwisk nr 1, 2, 3, 4, 7 i 12” (oddzielnie dla każdego osuwiska):

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74271000-9

1) Osuwisko nr 1 – w obrębie drogi gminnej „Pożogi-Olchawówka”
w miejscowości Kamionka Mała,
2) Osuwisko nr 2 – w obrębie drogi gminnej „Łagoszówka-Przyczki”
w miejscowości Kamionka Mała,
3) Osuwisko nr 3 – wobrębie drogi gminnej „Sławętówka” w miejscowości Laskowa,
4) Osuwisko nr 4 – w obrębie drogi gminnej „Dziedzicówka”
w miejscowości Laskowa,
5) Osuwisko nr 7 – w obrębie drogi gminnej „Nad Karczmą”
w miejscowości Krosna,
6) Osuwisko nr 12 – w obrębie drogi gminnej „Krosna-Żmiąca”
w miejscowości Żmiąca


2) „Opracowanie projektu technicznego zabezpieczenia i stabilizacji osuwisk - określonych w Kartach Dokumentacyjnych Osuwisk nr 5, 6, 8, 9 i 11” (oddzielnie dla każdego osuwiska):

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

1) Osuwisko nr 5 – w obrębie drogi gminnej „Do Wróbli i Michury”
w miejscowości Laskowa,
2) Osuwisko nr 6 – w obrębie drogi gminnej „Łagoszówka-Przyczki”
w miejscowości Kamionka Mała,
3) Osuwisko nr 8 – w obrębie drogi gminnej „Przylaski” w miejscowości Sechna,
4) Osuwisko nr 9 – w obrębie drogi gminnej „Pagórek” w miejscowości Sechna,
5) Osuwisko nr 11 – w obrębie drogi gminnej „Gołagóra” w miejscowości Żmiąca


Miejsce realizacji: teren gminy Laskowa .
Rodzaj zamówienia: usługi
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin realizacji (wymagany): 31.08.2005
Wadium: 2000 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: pok. nr 9 lub za zaliczeniem pocztowym
Cena formularza wynosi: 12,20 zł ( z VAT)

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Pan Marek Greń , e-mail: gmina@laskowa.iap.pl,
tel.: 018 333-30-76 wewn. 45, pok. nr 10, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa dnia 2005-03-10 o godzinie 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2005-03-10o godzinie 13.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 17 (sala konferencyjna).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
Data publikacji: 2005-02-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 197.640,00
Cena najdrozszej: 425.170,00


GEOPARTNER SP. Z O.O. KRAKÓW, POTEBNI 3


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl