Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
POŻYTEK PUBLICZNY - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportuPowrót

O G Ł O S Z E N I E


Postępowanie prowadzone w trybie i zgodnie z dyspozycją Rozdziału II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. Nr 96, poz. 873), zwanej dalej ustawą oraz Uchwały Rady Gminy w Oświęcimiu Nr XXIII/176/04 z dnia 24 listopada 2004r. dotyczącej przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Wójt Gminy Oświęcim

Zaprasza działające w obszarze „upowszechniania kultury fizycznej i sportu” organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, którymi w szczególności są: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych , stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

I. Rodzaj zadania :
Popularyzacja uczestnictwa mieszkańców gminy Oświęcim w uprawianiu kultury fizycznej wśród grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) oraz organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego

II. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie w/w zadań:
150.000,00 zł ( słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych )

III. Zasady przyznawania dotacji:
- Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie.
- Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
- Dotację na realizację zadania o którym mowa w punkcie I. otrzymają podmioty, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadania powinny być realizowane w ciągu całego roku 2005 z tym że, zakończyć powinny się nie później niż do 15.12.2005r.
Warunkiem realizacji zadań jest przyjęcie do realizacji zadania zleconego przez Gminę Oświęcim poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu MGPiPS z dnia 29 października 2003r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

V. Termin składania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r (Dz.U. Nr 193, poz. 1891) należy składać
na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania do 18 marca 2005r w
sekretariacie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 , pok. 22 .

Do oferty należy dołączyć :
- statut organizacji ,
- aktualny odpis z rejestru ( do 3 miesięcy od daty uzyskania ),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
- decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej ( NIP )
- zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON

Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
Oferty niekompletne wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia korekty do kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu
w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu
3. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem
dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty)
4. Oferty opiniowane są przez Komisję Oceniającą.
5. Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem
Wójt Gminy Oświęcim .
6. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Oświęcim po zapoznaniu się z opinią
Komisji Oceniającej.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
8. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
9. Oferty będą rozpatrywane odrębnie dla każdego sołectwa według następujących kryteriów:
• merytorycznej wartości oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców gminy Oświęcim oraz zgodności celów konkursu z celami statutowymi organizacji 0-20 punktów
• kosztów ofert, w tym :
1. wysokością własnego wkładu wnioskodawcy
2. udziałem z innych źródeł finansowania
3. strukturą wydatków 0-20 punktów
• dotychczasowej współpracy z samorządem, dokonaniami organizacji i perspektywami kontynuacji oferty 0-20 punk

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich :

- w 2004 roku – 298.127 zł
- w 2003 roku – 338.250 zł

Ramowy wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pok. 21


WÓJT GMINY OŚWIECIM
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2005-02-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


INFORMACJA O KONKURSIE
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl